Bases de la Convocatòria d'Ajuts Universitaris 2015-2016

La Fundació Catalunya-La Pedrera presenta la convocatòria d'Ajuts Universitaris 2015-2016, que té l'objectiu de fomentar l'esforç i l'excel·lència acadèmica.

A través d'aquest programa, es vol ajudar els estudiants que inicien els seus estudis universitaris, premiant el seu rendiment acadèmic, i donant suport als seus projectes de formació.

Per optar a aquests ajuts cal complir els següents requisits:

  • Accedir per primera vegada al primer curs d'uns estudis universitaris de grau el curs acadèmic 2015-2016 Resten exclosos de la convocatòria els màsters.
  • Haver cursat els estudis de Batxillerat a Catalunya, en qualsevol de les seves especialitats.
  • Cursar els estudis universitaris en centres integrats o adscrits a una universitat catalana: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Abat Oliba CEU.
    També queden reconeguts aquells estudis artístics amb equiparació de Grau Universitari que estiguin inclosos en l'Espai Europeu d'Educació Superior i que s'imparteixen en centres reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
  • Matricular-se d'un curs complet durant el curs acadèmic 2015-2016 (aproximadament 60 crèdits) Els estudiants que facin efectiva una matrícula de caràcter quadrimestral s'hauran de matricular d'un mínim de 30 crèdits el primer quadrimestre del curs acadèmic 2015-2016 i matricular-se d'un mínim de 30 crèdits el segon quadrimestre.
  • Residir a Catalunya.
  • Formalitzar l'imprès de sol·licitud, disponible al web www.ajutsuniversitaris.com
  • Tenir menys de 25 anys en la data de presentació de la sol·licitud.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'6 de juliol de 2015 i finalitzarà el dia 31 d'octubre de 2015.

Per a l'adjudicació dels ajuts es tindrà en compte, únicament, el rendiment acadèmic dels sol·licitants, considerant la seva nota d'accés de la fase general de les proves d'accés a la universitat.
Aquesta nota resulta del promig ponderat entre la nota obtinguda al Batxillerat (60% de la nota final) i la qualificació de la prova de la fase general (40% de la nota final)

El Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, facilitarà a la Fundació Catalunya-La Pedrera la informació acadèmica referida. Els sol·licitants autoritzaran expressament al fer la sol·licitud, la seva transferència a la Fundació Catalunya-La Pedrera, que en garanteix la protecció i la confidencialitat.

La Fundació Catalunya-La Pedrera adjudicarà els ajuts una vegada escoltada la Comissió avaluadora integrada, de forma paritària, per representants de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

La Fundació Catalunya-La Pedrera es reserva el dret de desestimar les sol·licituds amb informació insuficient a efectes de valoració. Els casos especials seran considerats individualment per la Comissió avaluadora.

La nota de concessió dels ajuts, el nombre d'ajuts i el seu import , que és únic i resta subjecte a la normativa fiscal vigent, es fixen al final del procés, després de l'anàlisi de les sol·licituds rebudes i en funció de la dotació anual del programa.

Els Ajuts Universitaris de la FCLP, com a beca d’estudis, són un renda exempta en base a l’article 7 lletra j) de la Llei d’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). La percepció d’aquesta beca no eximeix al seu perceptor de tenir l’obligació de declarar altres rendes en base als límits i condicions establerts en l’article 96 de l’esmentada Llei d’IRPF i l’article 61 del seu reglament.

La convocatòria es resoldrà com a màxim el dia 31 de desembre del 2015 i els resultats es publicaran abans de 15 de gener de 2016 al web www.ajutsuniversitaris.com. En conseqüència, els estudiants que no figurin a les llistes no hauran estat seleccionats.

Per tal de fer efectiu l'ajut, els estudiants guardonats hauran de presentar abans del dia 31/01/2016 un document d'acreditació de titularitat de compte bancari, segellat per l'entitat financera i acompanyat d'una fotocòpia del DNI. Model disponible al web www.ajutsuniversitaris.com.
La no presentació d'aquesta documentació en el termini establert implicarà la pèrdua de l'ajut.

Els ajuts es concediran en el decurs de l'acte de lliurament que tindrà lloc el mes de febrer de 2016.

La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la Fundació Catalunya-La Pedrera. La resolució de la Comissió Avaluadora és inapel·lable.

Per a qualsevol consulta o aclariment caldrà adreçar-se a coneixement@fcatalunyalapedrera.com

Documents relacionats: